WotD: articulate

劍橋字典 字義 指在表達時清晰明瞭、能言快語、口齒伶俐,或者發音上的口齒清晰。字義的著重點在於「清晰」。 指二以上事物的接合處。在醫學上指二塊骨骼間鉸接處。 詞性 articulate [adj.] articulate + ly [adv.] articulate + ness [n.] articulate [v.] 不同詞性時的 articluate 差在 late 發音, »